شناسنامه و استاندارد جراحی پیوند کلیه دهنده (زنده) گیرنده شامل برداشت و انجام عمل پیوند کلیه (بزرگسالان)

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمائید.


دانلود فایل پیوست