بخشنامه دبیرخانه شورای عالی بیمه در خصوص خود پرداخت تست گلوبال تشخیص کووید-19 و تعرفه آزمایش ایمنی شناسی آنتی ژن ویروس عامل کووید-19

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمائید .


دانلود فایل پیوست