انتظام بخشی و رعایت سقف اخذ هزینه های اقلام حفاظتی مرتبط با کووید- 19 به ازاء هر بیمار در بخش های مختلف درمانی، بستری و سرپایی خصوصی

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمائید .


دانلود فایل پیوست