نحوه استفاده و پرداخت تخت اکسترا در زمان شیوع موج پنجم بیماری کووید-19

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمائید .


دانلود فایل پیوست