نياز مبرم به همکاري درمانگاه ها، مطب ها جهت در اختيار گذاشتن فضاي فيزيکي و نيز استفاده از کارکنان واجد شرايط جهت انجام وسیع تر واکسيناسيون دارد

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمائید .


دانلود فایل پیوست