عدم استفاده از قطره نفازولین جهت پیشگیری و درمان بیماری کووید-19

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمائید .


دانلود فایل پیوست