تاریخچه سازمان

سازمان نظام پزشکی قزوین درسال 1368 در محل خیابان خیام شمالی طبقه ی بالای مطب دکتر ملک زاده ساختمان آقای مرندی با تعداد 500 نفر عضو به فعالیت خود ادامه داد . در سال 1379 با خرید یک واحد 48 متری در خیابان شهرداری توسط رئیس سازمان وقت جناب دکتر مجید سررشته داری نقل مکان و تا بهمن ماه 1392 در همان مکان به فعالیت خود ادامه داد .از بهمن 1392 با ساخت یک دستگاه ساختمان در سه طبقه با فضای فیزیکی 665 مترمربع با حدود تعداد 3000 نفر عضو کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد. سازمان نظام پزشکی قزوین از سال 1368 به ترتیب آقای دکتر خسرو ایازی با دو دوره 4 ساله تا سال 1374 و سپس آقای دکتر مجید سررشته داری با یک دوره تا سال 1378 و سپس آقای دکتر محمد رضا خردمند با سه دوره از سال 1379 تا سال 1391 و در نهایت آقای دکتر محمد حسن شلویری ، رئیس به خود دیده است . در این رابطه سازمان نظام پزشکی تاکستان از سال 1367 با مسئولیت آقای دکتر محمد صادق بابایی با دو دوره تا سال 1375 و آقای دکتر مجید بهرامی با دو دوره تا سال 1383 و از سال 1383 لغایت کنون توسط آقای دکتر داریوش طاهرخانی در ساختمان استیجاری با تعداد 200 نفر عضو کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد. سازمان نظام پزشکی شهرستان آبیک از سال 1391 با انتخاب آقای دکتر اردشیر حسن زاده بازنشین متخصص گوش و حلق و بینی و سازمان نظام پزشکی شهرستان البرز به مسئولیت آقای دکتر سعید جعفری کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند ولی به دلیل عدم داشتن امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و پرسنلی بیشتر عملیات اداری با ارائه معرفی نامه در سازمان نظام پزشکی قزوین انجام می شود.