ثبت نام بازآموزی

نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی عنوان رشته آخرین مدرک شماره ملی ایمیل شماره تماس(ثابت با کد)
تلفن همراه: هزینه دوره نحوه پرداخت دوره کد امنیتی

معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی قزوین