استمرار نظارت کنترل و اعمال مقررات با تخلفات سزارین های تقویمی و مناسبت های غیرضرور و بدون دلایل علمی

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمائید .


دانلود فایل پیوست