عدم رعایت تعرفه ویزیت مصوب و دریافت وجه غیرمتعارف

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمائید.

 


دانلود فایل پیوست