الزام اتصال کل مراکز و بیمارستان های دولتی و خصوصی به پرونده الکترونیکی سلامت سپاس

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمائید .


دانلود فایل پیوست