دستورالعمل سازمان بیمه سلامت در خصوص نسخه الکترونیک و مجاز بودن استفاده از دفترچه یا سربرگ برای خدمات پاراکلینیک حداکثر تا پایان مهرماه 1400

لطفاً فایل پیوست را دانلود نمائید .


دانلود فایل پیوست