اخبار انجمن پزشکان عمومی استان قزوین

برگه ی عضویت در انجمن پزشکان عمومی

 

******

جلسه هيات مديره انجمن پزشكان عمومي استان در تاريخ٩٤/٧/١٤ برگزار شد وتصميمات ذيل در اين جلسه اتخاذ شد:
١.آغاز عضو گيري رسمي با تكميل فرمها و دريافت حق عضويت.
٢.تصميم براي شركت فعال در انتخابات پيش روي هيات مديره انجمن پزشكان عمومي كشور.
٣.بررسي و جمع آوري مستندات ومحدوديتهاي اعمال شده از طرف بيمه تامين اجتماعي نسبت به نسخ پزشكان عمومي.
٤.حضور يك نماينده از انجمن در جلسه هفته اينده با مدير كل امور مالياتي استان.
٥.جمع اوري امار دقيق پزشكان عمومي فعال وغير فعال استان وبروز رساني آمارهاي قبلي.
٦.بخشي از زمان جلسه آتي با دعوت از همكاران عمومي شاغل در حوزه طب كار به بررسي مشكلات اين گروه از همكاران اختصاص يابد.