درخواست مجوز تبليغات غير حضوري

متن خطا
نام :
ایمیل :
تلفن :
موبایل :
تصوير پروانه مطب/دفتر كار با تاريخ معتبر :
تصوير گواهينامه شركت در برنامه هاي علمي و يا دوره هاي تكميلي ويژه :
تصویر نمونه آگهي :
درخواست كتبي روي سرنسخه متقاضي ممهور به مهر نظام پزشكي به علاوه ذكر نام نشريات مورد نظر جهت چاپ آگهي (حداكثر سه نشريه) :
تصوير رسيد تسويه حساب سازمان :
تصوير حكم هيات علمي ويژه متقاضيان درج عنوان هيات علمي در آگهي:
تصوير فيش يا رسيد واريزي تعرفه هاي مصوب اخذ تبليغات :
توضیحات :